1. فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی , دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد , Volume ( 16 ) , 2015-2, صفحه 57-66
 2. زهرا مرادیان , علی مشهدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محسن اصغری نکاح , اثربخشی قصه درمانی مبتنی برکنش های اجرایی بر بهبود بازداری و برنامه ریزی/سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی , روان شناسی مدرسه , Volume ( 3 ) , 2014-9, صفحه 186-204
 3. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری در کاهش خشم مبتلایان به ضربه سر , پزشکی قانونی , Volume ( 20 ) , 2014-9, صفحه 37-47
 4. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شیوا زارع زاده خیبری , معصومه حروف قناد , محمد ابراهیم حکم آبادی , بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , Volume ( 17 ) , 2014-5, صفحه 9-17
 5. مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد تقی بادله , نقی استادی , مقایسه ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 15 ) , 2013-12, صفحه 194-204
 6. *مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله , نقی استادی , مقایسه­ ی میزان اثربخشی هیپنوتراپی شناختی­ رفتاری گروهی و درمان شناختی­ رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 15 ) , 2013-12, صفحه 412-422
 7. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی غنائی چمن آباد , اثربخشی ورزش بر سلامت عمومی، کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین , Volume ( 17 ) , 2013-11, صفحه 39-46
 8. رضا سلطانی شال , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , نقش تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با میانجی گری استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای در کیفیت زندگی بیماران قلبی , بهبود-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه , Volume ( 17 ) , 2013-10, صفحه 449-459
 9. اقدس کریمی , فاطمه تارا , طلعت خدیوزاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بلافاصله پس از زایمان بر دلبستگی مادری و اضطراب مربوط به نوزاد: کارآزمایی بالینی تصادفی شده , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , Volume ( 16 ) , 2013-10, صفحه 7-15
 10. سمیه رحیمی احمدآبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین کارشکی , بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتلایان به ضربه سر , روان شناسی سلامت , Volume ( 2 ) , 2013-6, صفحه 23-33
 11. حمیده قائدی فر , محمدسعید عبدخدائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نقش میانجی گری احساس انسجام روانی در رابطه سبک های دلبستگی با خود تنظیمی , پژوهش در سلامت روانشناختی , Volume ( 7 ) , 2013-6, صفحه 11-19
 12. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , علی دلشاد نوقابی , نسرین بحری , بررسی ارتباط شدت علائم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , Volume ( 16 ) , 2013-6, صفحه 14-20
 13. سوسن رئوف حدادی ثامنی , پریسا ضیایی , فاطمه رعیّت معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار , اندیشه و رفتار-روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , Volume ( 7 ) , 2013-6, صفحه 47-57
 14. نرجس بحری , ملیحه عافیت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , دلشاد نوقابی , نسرین بحری , ارتباط شدت علایم یائسگی با افسردگی و اضطراب زنان یائسه , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , Volume ( 16 ) , 2013-4, صفحه 14-20
 15. * محبوبه سلیمانی حصار , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه­ ی بین منبع کنترل و خودپنداره با تنش ادراک شده بر مادران کودکان درخودمانده , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 15 ) , 2013-4, صفحه 35-44
 16. مهدی خوریانیان , لیلا حیدری نسب , زهرا طبیبی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدتِ فشرده بر کاهش نشانه ها و ابرازگری هیجانی در مبتلایان به افسردگی , اندیشه و رفتار-روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , Volume ( 7 ) , 2013-3, صفحه 37-47
 17. الهه ذوقی فیاض , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , احمد علی­پور , مهناز علی­اکبری دهکردی , بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های فرزندخواندگی بر کاهش تنیدگی و تغییر سبک­های مقابله­ ای زوجین متقاضی فرزند , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 14 ) , 2012-12, صفحه 210-219
 18. ملیحه صفوی شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , الهه حقیقت منش , مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر , رستمینه , Volume ( 4 ) , 2012-9, صفحه 41-54
 19. مرضیه امیری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدعلی کیمیایی , اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای , اندیشه و رفتار-روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , Volume ( 6 ) , 2012-9, صفحه 59-68
 20. هانیه ظریف گلباریزدی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نزهت موسوی فر , مجید معینی زاده , اثربخشی درمان بهزیستی بر استرس و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , Volume ( 15 ) , 2012-5, صفحه 49-56
 21. پروانه کاظمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , بهروز مهرام , بررسی اثربخشی برنامه ارتقاء کیفیت زندگی زوجین بر رضایتمندی زناشویی و سلامت روان , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , Volume ( 1 ) , 2012-3, صفحه 71-87
 22. رضا سلطانی شال , حسین کارشکی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی , حسین بافنده , بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه کیفیت زندگی در مدرسه در مدارس شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی کرمان , Volume ( 19 ) , 2011-12, صفحه 79-93
 23. زهرا کاملی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , Volume ( 1 ) , 2011-6, صفحه 83-99
 24. مهری پریرخ , محمدرامین نادری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , کارکردی نو برای وب سایت های کودکان: بسترسازی برای پرورش ویژگی های تفکر عملیات عینی (طبقه بندی، ردیف بندی، نگهداری ذهنی و بازگشت پذیری) از دیدگاه نظریه پیاژه , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , Volume ( 5 ) , 2011-4, صفحه 1-1
 25. فاطمه مرادی شهربابک , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 11 ) , 2011-3, صفحه 227-239
 26. سهیلا کربندی , مریم عشقی زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید ابراهیم زاده , محمد صفریان , ارتباط سبک فرزندپروری والدین با چاقی کودکان پیش دبستانی شهر مشهد , افق دانش , Volume ( 16 ) , 2010-12, صفحه 33-39
 27. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , Volume ( 16 ) , 2010-9, صفحه 145-153
 28. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام , بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 11 ) , 2010-9, صفحه 279-296
 29. مرضیه عباسی , حمیدطاهر نشاط دوست , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی , روان شناسی بالینی , Volume ( 2 ) , 2010-9, صفحه 47-59
 30. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , Volume ( 17 ) , 2010-4, صفحه 27-32
 31. زهره عدالتی شاطری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی مدرس غروی , حسین حسن آبادی , بررسی اثربخشی طرح تایم(غنی سازی ازدواج) بررضایت زناشویی زوج های دانشجو , علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان , Volume ( 14 ) , 2010-3, صفحه 89-99
 32. جوا د اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی , روانشناسی , Volume ( 13 ) , 2009-12, صفحه 342-359
 33. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مقایسه میزان اضطراب در پایگاههای هویت , دانشور , Volume ( 16 ) , 2009-11, صفحه 9-20
 34. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی شاندیز , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 10 ) , 2009-9, صفحه 172-185
 35. محمدحسن فرخ زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , عباسعلی رحمانی , جواد ایزی , محمود توکلیان اکبری , فضل الله طالبی کهدویی , آسیب شناسی وضعیت دانشجویان علمی- کاربردی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی از منظر روانشناختی , پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی , Volume ( 3 ) , 2009-6, صفحه 28-40
 36. فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 9 ) , 2009-3, صفحه 65-77
 37. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , آموزش تنش زدایی و روشهای مرتبط با آن , تازه های روان درمانی , Volume ( 13 ) , 2009-3, صفحه 20-30
 38. جواد اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 10 ) , 2009-2, صفحه 317-323
 39. مریم مقیمی , بهروز مهرام , محمود سعیدی رضوانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی و خصیصه‌ای کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی بر میزان مشارکت آنها در نظام پیشنهادها , مطالعات تربیتی و روانشناسی , 2008-8, صفحه 39-56
 40. بنفشه افهمی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تاثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 8 ) , 2008-3, صفحه 63-79
 41. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سوران رجبی , مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی مادران کودکان عادی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 9 ) , 2007-9, صفحه 15-24
 42. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اثر آرامش عضلانی و بازسازی شناختی تحت هیپنوتیسم بر زنان مبتلا به میگرن: بررسی تک‌موردی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , Volume ( 13 ) , 2007-9, صفحه 182-188
 43. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه بین پایگاه‌های هویت و فرار دختران از خانه , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , 2007-9
 44. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین احسنی , محمد علی بشارت , رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , Volume ( 37 ) , 2007-9, صفحه 147-169
 45. همام مویدفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمحمود طباطبائی , رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و عزت نفس اجتماعی , مطالعات روان شناختی , Volume ( 3 ) , 2007-6, صفحه 59-71
 46. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , کارکرد خانواده دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ریزی در مقایسه با گروه بهنجار , تازه های علوم شناختی , Volume ( 8 ) , 2007-3, صفحه 21-30
 47. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مرتضی روستائی , نهاد خانواده در جامعه ی دینی , اندیشه حوزه , Volume ( 12 ) , 2007-3, صفحه 161-182
 48. محمد نریمانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 7 ) , 2007-3, صفحه 107-113
 49. فرهنگ فرهنگی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 7 ) , 2007-2, صفحه 41-63
 50. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمد نریمانی , عباس ابوالقاسمی , مسعود گنجی , یوسف خنیا , رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران , علوم پزشکی دانشگاه آزاد مشهد , Volume ( 1 ) , 2006-3, صفحه 46-53
 51. برزو امیرپور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 6 ) , 2006-3, صفحه 55-73
 52. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نوشین پایان , بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان , فرهنگ خراسان , Volume ( 2 ) , 2006-3, صفحه 87-113
 53. زهرا بهفر , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سید محمود طباطبایی , سیدامیر امین یزدی , خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی , تازه های روان درمانی , Volume ( 10 ) , 2005-9, صفحه 79-92
 54. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد , مطالعات روان شناسی تربیتی-سیستان و بلوچستان , Volume ( 2 ) , 2005-4, صفحه 143-163
 55. محمد علی بشارت , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرانک حیدری , کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی , تحقیقات علوم رفتاری , Volume ( 2 ) , 2005-3, صفحه 20-25
 56. سیدمهران حسینی محالی , سیدمحمود طباطبایی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 4 ) , 2004-3, صفحه 21-39
 57. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 4 ) , 2004-3, صفحه 125-144
 58. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سعید شیخ روحانی , مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت , مطالعات تربیتی و روانشناسی , Volume ( 1 ) , 2003-9, صفحه 199-227
 59. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مریم جمعه اسداباد , مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد , فرهنگ خراسان , Volume ( 3 ) , 2003-4, صفحه 113-120
 60. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شهناز پاژخ زاده , مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان , روانشناسی , Volume ( 6 ) , 2002-9, صفحه 134-148
 61. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد , فرهنگ خراسان , Volume ( 2 ) , 2002-9, صفحه 37-57
 62. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , سیدمهران حسینی محالی , رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , Volume ( 3 ) , 2002-3, صفحه 83-86
 63. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , معیارهای سلامت روان از دیدگاه صاحب نظران فلسفی ، روانشناسی و اسلام , نامه مفید , Volume ( 7 ) , 2002-2, صفحه 1-10
 64. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه‌ای عوامل فشار زای روانی در زنان مبتلا به فشار خون بالا در شهر مشهد , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , Volume ( 8 ) , 2001-9, صفحه 41-51
 65. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد , فرهنگ خراسان , Volume ( 1 ) , 2001-9, صفحه 53-63
 66. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته اولادی , لیلا نورمحمدی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر , روانشناسی , Volume ( 3 ) , 1999-9, صفحه 164-173
 67. احمد علی نوربالا , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی , دانشور , Volume ( 4 ) , 1997-9, صفحه 1-6